211 kết nối các thành viên cộng đồng có nhu cầu với các nguồn lực có thể trợ giúp. Bảng điều khiển tác động của chúng tôi cung cấp cho người dùng khả năng khám phá dữ liệu về mức độ tương tác, giới thiệu và tiếp cận của Nebraska và Iowa 211. Thông tin bí mật của khách hàng sẽ không bao giờ được chia sẻ thông qua dữ liệu trên trang tổng quan này.


Mẹo sử dụng Bảng điều khiển:
  • Bạn có thể lọc dữ liệu bằng cách sử dụng bộ lọc bên phải có thể nhấp
Thuật ngữ được sử dụng:
  • Liên hệ: Một liên lạc duy nhất giữa một thành viên cộng đồng & Nebraska 211
  • Giới thiệu: Một kết nối được thực hiện giữa một liên hệ và một dịch vụ cụ thể để đáp ứng (các) nhu cầu của một liên hệ

Nhấp vào nút bên dưới để mở Bảng điều khiển tác động

MẪU YÊU CẦU DỮ LIỆU NE/IA 211

Vui lòng kiểm tra trang tổng quan để xác nhận thông tin bạn đang yêu cầu chưa có sẵn trước khi gửi yêu cầu dữ liệu của bạn.