211 là Trung tâm Nguồn lực cho Người già và Người khuyết tật của Bang Nebraska. Nỗ lực này được điều phối bởi Đơn vị Nhà nước về Lão hóa của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Nebraska, thông qua các Cơ quan Lão hóa khu vực địa phương và hợp tác với các tổ chức khuyết tật được liên kết bên dưới.

Cơ quan đối tác trên toàn tiểu bang

Cơ quan đối tác khu vực

DHHS Logo WEB Màu
Logo mới của ADRC